Regulamin II Otwartych Mistrzostw w grę planszową Pol’and’Rock

REGULAMIN ROZGRYWEK („Regulamin”)

II OTWARTE MISTRZOSTWA 

w Pol’and’Rock gra planszowa 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w II Otwartych Mistrzostwach w Pol’and’Rock Gra Planszowa („Mistrzostwa”).
 2. Organizatorem Mistrzostw jest spółka Vertima sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 59L/7, 45-572 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621551 („Organizator”).
 3. Mistrzostwa trwają od 29.01.2022 r. do 30.01.2022 r. w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w sali znajdującej się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie („Sala”).
 4. Zgłoszenia („Zgłoszenie”) są̨ przyjmowane przez Organizatora od dnia 19.01.2022 r. do dnia 28.01.2022 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET).
 5. Regulamin jest udostępniony do wglądu na stronie http://www.phalanxgames.pl („Strona WWW”).
 6. Przed przystąpieniem do Mistrzostw uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Mistrzostw przez uczestnika – rozumiane jako przesłanie wiadomości poczty elektronicznej ze Zgłoszeniem zgodnie z § 2 regulaminu – jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
 7. Uczestnikiem Mistrzostw („Uczestnik”), może być osoba spełniająca następujące warunki (łącznie):

1) dokona prawidłowego Zgłoszenia zgodnie z §2 regulaminu,

2) będzie spełniać wymagania przewidziane w Regulaminie,

3) na żądanie Organizatora przedstawią oryginalne dokumenty, które potwierdzą iż spełniają warunki uczestnictwa w Mistrzostwach, w tym w szczególności dowód tożsamości lub inny dokument, który potwierdzi iż spełniają określone Regulaminem kryteria udziału w Mistrzostwach,

4) ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa 30 Finału WOŚP (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), w tym poddania się testowi na obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

5) złożą pisemne oświadczenie na formularzu udostępnionym przez Organizatora („Formularz”), o którym mowa w § 5.3 regulaminu.

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIE
  1. Uczestnikiem Mistrzostw mogą̨ być osoby fizyczne, które w chwili dokonania Zgłoszenia ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Z uczestnictwa w Mistrzostwach wyłączeni są członkowie organów lub zatrudnieni (z wyjątkiem wolontariuszy) przez Organizatora, Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Złoty Melon Sp. z o.o. oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu.

 • Osoby pragnące wziąć udział w Mistrzostwach, powinny dokonać w terminie, o którym mowa w § 1.4 regulaminu, zgłoszenia do Mistrzostw poprzez przesłanie na adres e-mail: polandrock@phalanxgames.pl zawierającego: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail (o ile inny niż adres, z którego zostało przesłane Zgłoszenie) oraz preferowaną godzinę udziału w Etapie 1.
  1. Każdy Uczestnik Mistrzostw który nie spełnia przewidzianych regulaminem wymogów uprawniających go do uczestnictwa w Mistrzostwach lub naruszy postanowienia regulaminu, może zostać wyłączony z Mistrzostw.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby biorącej udział w Mistrzostwach. 

 • Stwierdzenie niezgodności podanych danych lub pozytywny wynik testu COVID-19 może stanowić podstawę do wyłączenia Uczestnika z Mistrzostwach.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.
 2. Uczestnicy w całości pokryją wszelkie koszty i wydatki, jakie poniosą w związku z udziałem w Mistrzostwach. Organizator w szczególności nie pokrywa żadnych kosztów związanych ze Zgłoszeniem bądź udziałem Uczestnika w którymkolwiek z Etapów, o których mowa w § 3.1 regulaminu, w tym kosztów przejazdów, zakwaterowania, ani wyżywienia.
 • 3. PRZEBIEG Mistrzostw
 1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w etapach („Etap”/„Etapy”), zgodnie z następującym harmonogramem: 

ETAP 0 – dokonywanie Zgłoszeń (w terminie określonym w § 1.4 regulaminu), wykonywanie testów na obecność COVID-19 (co najmniej na godzinę przed planowanym udziałem w Etapie 1).m

ETAP 1 – spotkanie z uczestnikami na terenie Sali, nauka zasad gry planszowej Pol’and’Rock, kwalifikacja do kolejnego etapu;

Etap 1 odbędzie się o 21:00 i 23:00 w dniu 29 stycznia 2022 r. oraz o godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 14:00 w dniu 30 stycznia 2022 r.

ETAP 2 spotkanie z uczestnikami na terenie Sali; rozgrywki Pol’and’Rock gra planszowa, kwalifikacja do etapu finałowego;

Etap 2 odbędzie się o godz. 16:30 oraz 18:00 w dniu 30 stycznia 2022 r.

ETAP 3 – finał Mistrzostw na terenie Sali.

Etap 3 odbędzie się o godz. 20:30 w dniu 30 stycznia 2022 r.

 

 1. Uczestnik obowiązany jest opuścić Salę niezwłocznie po zakończeniu danego Etapu, w którym brał udział.
 2. Osoba zakwalifikowana do kolejnego etapu zostanie poinformowana o tym fakcie osobiście lub telefonicznie. W celu sprawnego przebiegu Mistrzostw, Uczestnik dalszego Etapu obowiązany jest do stawienia się przed wejściem do Sali na co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną danego Etapu.
 1. W trakcie Mistrzostw działania Uczestników będą rejestrowane (foto, audio i wideo) oraz upublicznianie, w szczególności w ramach transmisji telewizyjnej lub internetowej z 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 2. W ramach każdego z Etapów Organizator będzie dokonywał oceny udziału Uczestnika przewidzianego w danym Etapie oraz selekcji Uczestników kwalifikowanych do poszczególnych Etapów, na podstawie zdobytej ilości punktów. Maksymalna liczba Uczestników zakwalifikowanych do Etapu 2 to szesnaście osób, natomiast maksymalna liczba Uczestników zakwalifikowanych do Etapu 3 to cztery osoby.
 3. Akceptując regulamin Uczestnik oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Mistrzostw i ich formuła, a udziału w Mistrzostwach nie będzie uważał za naruszenie jego dóbr osobistych.
 4. Uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest przez cały okres trwania Mistrzostw do zachowania się̨ zgodnie z zaleceniami Organizatora, przestrzegania zasad Organizatora oraz wszelkich innych zasad obowiązujących w miejscu odbywania się̨ Mistrzostw. Nieprzestrzeganie niniejszego postanowienia może skutkować decyzją Organizatora o natychmiastowym wykluczeniu z Mistrzostw.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że stawienie się na spotkanie w ramach I Etapu Mistrzostw jest dobrowolne, ale brak stawienia się przez danego Uczestnika stanowi dla Organizatora podstawę do pominięcia danego Uczestnika w Mistrzostwach.
 6. Przez cały czas trwania Mistrzostw, w ramach każdego z Etapów, Organizator będzie komunikował się z Uczestnikiem drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Zgłoszeniu lub potwierdzeniu, o którym mowa w § 5.3 regulaminu lub za zmianę danych osobowych uniemożliwiając skontaktowanie się z Uczestnikiem.
 8. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Uczestnika niezgodnych z regulaminem, Uczestnik ten może zostać wykluczony z Mistrzostw. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
 • 4. NAGRODY ZA UDZIAŁ
 1. Każdy Uczestnik, który ukończy Etap 1, otrzyma grę GoTown.
 2. Każdy Uczestnik, który ukończy Etap 2, otrzyma dodatkowo grę Gobbit: Angry Birds.
 3. Uczestnicy finałowego Etapu 3 otrzymają dodatkowo Pol’and’Rock Gra planszowa oraz po 1 grze, w zależności od zdobytej liczby punktów:

– Rocketmen;

– Cynowy Szlak;

– Red Rising;

– My Little Scythe.

 1. Nagrody należy odebrać osobiście, po zakończeniu danego Etapu. Nagrody nieodebrane przepadają na rzecz Organizatora lub osób przez niego wskazanych.

 

 • 5. PRAWA 
 1. Wraz z przystąpieniem do Mistrzostw (rozumianym jako przesłanie Zgłoszenia na adres Organizatora) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z jego wizerunku, głosu, zachowań, wypowiedzi oraz wszelkich ewentualnych utworów utrwalonych w toku Mistrzostw (dalej łącznie: „Wizerunek”) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z prawem udzielania dalszych zgód i zezwoleń na rzecz osób trzecich, w szczególności Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz mediów relacjonujących przebieg 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 2. Uczestnicy Mistrzostw przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż z uwagi na cel udzielenia zgody, o której mowa w § 4 powyżej oraz na wartość promocyjną związaną z udziałem w Mistrzostwach, z tytułu udzielania zgód i zezwoleń, o których mowa w regulaminie, Uczestnikom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem udziału Uczestnika w I Etapie Mistrzostw jest potwierdzenie przez Uczestnika na piśmie akceptacji postanowień regulaminu oraz udzielenie przez Uczestnika pisemnej zgody na korzystanie z Wizerunku w zakresie określonym odpowiednio w § 5.1 – 5.2 oraz § 6.2 regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 6, według wzoru Formularza przedstawionego Uczestnikowi przez Organizatora. W sytuacji cofnięcia lub braku udzielenia przez Uczestnika zgody, o której mowa powyżej, Uczestnik zostanie wykluczony z Mistrzostw. 
 • 6. DANE OSOBOWE 
 1. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 

2.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 

2.2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Vertima sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 59L/7, 45-572 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621551.

2.3. Podane przez Uczestnika dane osobowe Uczestnika będą̨ przetwarzane:

 • w celach organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw, w tym w szczególności w celu weryfikacji spełnienia wymogów przewidzianych regulaminem, oceny Zgłoszenia i występów w Mistrzostw, wyłonienia zwycięzców Mistrzostw i kontaktów w ramach Mistrzostw (podstawa przetwarzania: zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 • w celach związanych z realizacją praw i upoważnień przyznanych Organizatorowi przez Uczestnika mocą̨ regulaminu, w tym w szczególności w zakresie eksploatacji Nagrania zgodnie z regulaminem (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2.4. Podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Mistrzostw.

2.5. Dane osobowe Uczestnika nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

2.6. Dane osobowe Uczestnika bęprzechowywane przez okres trwania Mistrzostw oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Mistrzostwami, a w przypadku zwycięzców Mistrzostw dodatkowo także przez okres 3 miesięcy po zakończeniu Mistrzostw.

2.7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować sz Vertima sp. z o. o. na adres e-mail: polandrock@phalanxgames.pl lub w formie pisemnej na adres: Al. Przyjaźni 59L/7, 45-572 Opole, z dopiskiem: Mistrzostwa.

2.8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2.9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Mistrzostwach. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Mistrzostwach. 

2.10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze Mistrzostwa nie stanowią gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Mistrzostw lub zmiany postanowień niniejszego regulaminu (w tym zmiany terminów, o których mowa w § 3.1 regulaminu) z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Mistrzostw, organizacji w wybranym przez siebie miejscu i czasie, dodatkowego etapu Mistrzostw, nie przewidzianego w niniejszym regulaminie, zmiany miejsca i czasu Mistrzostw. W  przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości na Stronie WWW i na Profilu FB.
 3. Spory odnoszące się do i wynikające z Mistrzostwdą̨ rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.