REGULAMIN KONKURSU

Podstawowe założenia

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywać się będą konkursy w quizach opracowanych przez PHALANX, zwanych dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie raz w miesiącu zwycięzcy – osoby, która spełniła wszystkie warunki, odpowiedziała poprawnie na jak najwięcej pytań w jak najkrótszym czasie w najnowszym quizie. Konkursy odbywają się na stronie wydawnictwa PHALANX (pod adresem: phalanxgames.co.uk).
 2. Organizatorem Konkursów jest wydawnictwo PHALANX CO. LTD z siedzibą w Londynie (Craven House – Uxbridge Road W5 2BS) i/lub wybrani partnerzy współpracujący z marką..
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zewnętrznymi.
 4. Konkurs ma charakter międzynarodowy.

 

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które zgodzą się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zaakceptują niniejszy regulamin i wykonają zadanie konkursowe (wezmą udział w quizie).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

Zasady i przebieg konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.
 2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmie Organizator na podstawie spełnienia warunków udziału w konkursie oraz wyników uzyskanych z rozwiązania quizu.
 3. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu, spełnić warunki wzięcia udziału w Konkursie i rozwiązać najnowszy quiz.
 4. W Konkursie nagradzana zostanie osoba, która udzieli jak najwięcej poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia ówczesnego Konkursu.
 6. Laureat zostanie poinformowany drogą mailową o tym, że został wyróżniony w Konkursie i w wiadomości otrzyma wszelkie instrukcje potrzebne, aby odebrać voucher.
 7. Laureaci Konkursu mogą zostać poproszeni o podanie danych do wysyłki nagród. Koszty wysyłki ponosi Organizator. Wysyłki realizowane są w krajach obsługiwanych przez FedEx (pełna lista państwa obsługiwanych przez FedEx).

 

Nagroda

 1. Nagroda w Konkursie jest szczegółowo opisana w poście konkursowym.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani nic, co znajduje się poza asortymentem Organizatora.
 3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzców w ciągu 14 dni roboczych od daty udanego kontaktu z laureatem. W przypadku, gdy nagroda nie jest dostępna u Organizatora, zostanie ona wysłana w ciągu 14 dni roboczych od momentu pojawienia się jej dostępności.
 4. Wyłącznie Organizator ma prawo wyboru sposobu dostawy, a o wyborze poinformuje laureata.
 5. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie paczki w krajach, do których wysyłka jest niemożliwa bądź utrudniona.
 6. Organizator nie wysyłka ponownie nagrody w przypadku, gdy paczka nie została odebrana przez laureata.
 7. Wysyłka realizowana jest przez firmę kurierską FedEx i nie istnieje możliwość dostarczenia nagrody do skrytek pocztowych, baz wojskowych, obiektów i stref niedostepnych dla kuriera.

 

WARUNKI ZWYCIĘSTWA

 

 1. Udzielenie trafnych odpowiedzi w quizie. W przypadku remisów pod uwagę brany będzie czas rozwiązania.
 2. Zapisanie się do newslettera.
 3. Akceptacja Regulamin Konkursu

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i dostarczenia nagrody Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w Phalanx Club.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie rozwiązywania quizu i wynikające z nich wyniki (szczególnie czasowe).
 4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia Konkursu, oraz zmian w dostawie nagród i kontaktu z laureatem.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie.
 9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.